DzES Dzienna ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej

Wersja: 12.07.2019 | Pobrań: 1015
Brak głosów

Opis: DzES Dzienna ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej

Całość sprzedaży oraz wszystkie przychody pochodzące z działalności gospodarczej należy rozliczyć dla celów księgowych i podatkowych. W efekcie wykazane musza one zostać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji sprzedaży. Dokumenty obejmujące sprzedaż to głównie faktury, raporty kasowe oraz rachunki. Sprzedaż może jednak obejmować również czynności, do których faktura nie jest obowiązkowo wystawiana, a przedsiębiorca nie chce lub nie musi obrotu wykazywać na kasie rejestrującej. 
Zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej prowadzona powinna być na dany dzień – jest to proste zestawienie, które przydatne jest zarówno dla celów magazynowych, jak i dla celów wystawienia na koniec dnia dowodu wewnętrznego. Sumy z prowadzonej działalności powinny jako łączną ilość sprzedaży z danego dnia obejmować: łączną sprzedaż na faktury plus łączną sprzedaż na kasach fiskalnych plus łączną sprzedaż z dowodu wewnętrznego z tytułu sprzedaży niezaewidencjonowanej. Natomiast innego rodzaju wyksięgowania towarów z działalności gospodarczej następują na podstawie ewidencji strat, kradzieży czy innych zdarzeń w firmie. Tego rodzaju czynności nie wpływają na generowanie przychodu, jednak również powinny być ewidencjonowane ze względu na zgodność danych magazynowych.
 

Podstawa prawna:

Par. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów tj. z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 728).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.