IoWZ Informacja o warunkach zatrudnienia - załącznik do umowy o pracę

Wersja: 26.04.2023 | Pobrań: 5477 | Obowiązuje od: 2023-04-26
Brak głosów

Opis: IoWZ Informacja o warunkach zatrudnienia - załącznik do umowy o pracę

Informacja o warunkach zatrudnienia może stanowić załącznik do umowy o pracę. Dane wskazane w tym załączniku nie mogą być przekazane bowiem później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, a zatem możliwe jest również umieszczenie ich w umowie, jako dodatkowa część tej umowy (załącznik) nigdy natomiast nie stosuje się natomiast umieszczania tych informacji wewnątrz umowy jako jej integralnej części. 

W informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca musi powiadomić pracownika o: 

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Informację należy przekazać na piśmie. Nie może ona być natomiast jedynie oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującymi pracownika warunkami bez ich faktycznego przekazania pracownikowi.  

Natomiast wyjątkowo  poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, w zakresie: 

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 

- może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie powinien informacji otrzymać na piśmie do własnego wykorzystania.  

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo w informacji o warunkach zatrudnienia poinformować należy o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

Pracodawca informuje również pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa powyżej, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Również w tym zakresie możliwe jest poinformowanie poprzez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. 

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 2014, poz. 1502)
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.