WZPW Wezwanie do zapłaty (poręczenie weksla)

Wersja: 27.09.2019 | Pobrań: 898
Brak głosów

Opis: WZPW Wezwanie do zapłaty (poręczenie weksla)

Strony transakcji lub stosunku prawnego zobowiązane są do terminowego wykonywania ciążących na nich obowiązków, w tym świadczeń pieniężnych.

W transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentem wezwanie do zapłaty stanowi podstawę wniesienia powództwa sądowego.

Wezwanie do zapłaty nie stanowi natomiast elementu obligatoryjnego, od którego naliczane są odsetki za zwłokę. Będzie ono niezbędne wyłącznie w przypadku, gdy strony nie wskazały terminu płatności w umowie, wówczas bowiem wezwanie zapłaty jest pismem, które wskazuje termin wymagalności. Natomiast odsetki za zwłokę naliczane są od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

W przypadku żądania praw z weksla nie ma obowiązku, aby przed wytoczeniem powództwa wzywać pisemnie dłużnika do dokonania zapłaty. W przypadku weksli in blanco przed sądowym dochodzeniem praw z weksla, powinno się  informować dłużnika o wypełnieniu weksla. Tym samym w piśmie powinno się wezwać dłużnika do zapłaty z weksla.  W postępowaniu z weksla in blanco możliwe jest jednak wybranie jednej z dwóch procedur:

  • z wezwaniem do zapłaty,
  • przy wystawianiu weksla płatnego w określonym terminie po jego okazaniu - bez wezwania do zapłaty; występują natomiast dwa przedstawienia weksla - pierwszy - w celu położenia wizy (np. "widziałem", data i podpis wystawcy) przez wystawcę (od tej daty zaczyna biec termin płatności weksla), oraz drugi - w momencie upłynięcia tego terminu - w celu otrzymania zapłaty. 

Podstawa prawna:

Art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.