WoPC Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Wersja: 27.04.2019 | Pobrań: 1333 | Obowiązuje od: 2019-04-27
Brak głosów

Opis: WoPC Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Cudzoziemiec, który planuje przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy, które wydawane jest maksymalnie na 3 lata. 

Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest w urzędzie wojewódzkim. Od osoby, która się o nie ubiega pobierane są odciski palców do celów umieszczenia ich na karcie pobytu. 

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć osobiście. Jeśli z przyczyn losowych będzie to niemożliwe (np. zostanie złożone przez pełnomocnika), to cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni (w celu pobrania odcisków palców). 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

  • wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • ważny dokument podróży,
  • 4 kolorowe fotografie,
  • pisemna zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim (w przypadku osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wniosek).

Decyzja w sprawie zezwolenia powinna zostać wydana w ciągu miesiąca, a w sprawach bardziej skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. 2019 poz. 779)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.