WoRWP-Ł Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu Łódź

Wersja: 31.07.2013 | Pobrań: 783
Brak głosów

Opis: WoRWP-Ł Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu Łódź

Wnioski mieszkańców miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.
Wydział prowadzący sprawę:
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Smugowa 26a i 30/32 parter - sala obsługi.
Można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy i zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku. Dokumenty te powinny być złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego ale tylko w zakresie oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie oraz świadectwa zgodności WE lub świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.
Opłaty:
 • pełnomocnictwo 17,00 zł (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł
 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu 18,50 zł
 • pozwolenie czasowe 13,50 zł
 • tablice rejestracyjne (stałe):
  • samochodowe 80,00 zł
  • motocyklowe 40,00 zł
  • motorowerowe 30,00 zł
  • indywidualne 1000,00 zł
 • opłata ewidencyjną za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego – 0,50zł,
  • nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
  • pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
  • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł
Szczegółowe informacje:
 1. Rejestracja fabrycznie nowych pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i motorowerów
 2. Rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu (tablice tymczasowe i pozwolenia czasowe)
 3. Wyrejestrowanie pojazdu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. 2007 r., Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2007 r., Nr 137 poz. 968 z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617);
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. 2006 Nr 59, poz. 421);
7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30, poz. 151 z późn. zm.);
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2012, poz. 1282 z późn. zm.);
9. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.