WoPZP (VAT) Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług

Wersja: 29.03.2013 | Pobrań: 848
Brak głosów

Opis: WoPZP (VAT) Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług

Standardowy termin na zwrot podatku od towarów i usług wynosi 60 dni.
Ten sam – 60 dniowy termin zwrotu dotyczy podatników, którzy dokonują czynności opodatkowanych poza terytorium Polski, lecz nie dokonują ich w Polsce w danym okresie. Żeby okres ten został dotrzymany niezbędne jest przedstawienie umotywowanego wniosku. Przez umotywowanie należy rozumieć wskazanie przesłanek ustawowych, od których uzależniona jest możliwość otrzymania zwrotu.
W przypadku podatnika, który w danym okresie nie wykonał żadnych czynności, zwrot podatku przysługuje na jego umotywowany wniosek w terminie 180 dni.
W obu przypadkach, podatnik ma prawo złożyć wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku.
W przypadku podatnika, dla którego standardowy termin zwrotu podatku wynosił 180 dni, na pisemny wniosek urząd skarbowy dokonuje zwrotu, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.
Możliwe jest również przyspieszenie zwrotu w jeszcze krótszym czasie. Na wniosek podatnika, zarówno tego, którego standardowy termin zwrotu podatku wynosi 60 dni, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Wniosek taki możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:
•    faktur - dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem zasad dotyczących płatności bezpośrednio na rachunek bankowy w przypadku, gdy wartość płatności wynosi powyżej 15.000 euro.
•    dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji importowych - wydawanych przez organy celne, o których to decyzjach mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o podatku VAT, i zostały przez podatnika zapłacone,
•    importu towarów objętego procedurą uproszczoną - zgodnie z art. 33a ustawy o podatku VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Wniosek o przyspieszenie zwrotu zamieszcza się na składanej deklaracji podatkowej. Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się miesięcznie, czy też kwartalnie, w obu przypadkach przyspieszenie jest dopuszczalne. Do deklaracji załączać należy wniosek o zwrot podatku (w tym wniosek umotywowany). W przypadku skrócenia terminu zwrotu do 25 dni, podatnik ma obowiązek złożyć również z wnioskiem zabezpieczenie podatkowe.

Podstawa prawna:

Art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.