PoPT Postanowienie o przywróceniu terminu

Wersja: 03.07.2012 | Pobrań: 283 | Obowiązuje od: 2012-07-03
Brak głosów

Opis: PoPT Postanowienie o przywróceniu terminu

Przywrócenie terminu znajduje zastosowanie zarówno w przypadku postępowania sądowo-administracyjnego, podatkowego czy administracyjnego. Dotyczy ono terminów procesowych, zatem wynikających z obowiązku wykonania jakiejś czynności przed organem w ściśle określonym terminie. Terminami nieprzywracalnymi są natomiast czynności wynikające z przepisów prawa materialnego (np. termin na złożenie deklaracji podatkowej).

Jeżeli podmiot będący stroną postepowania nie dopełnił bez swojej winy czynności procesowej, ma możliwość wnieść o przywrócenie terminu do jej wykonania. Termin ten to 7 dni licząc od dnia, ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Zdarzenia, które pozwalają uznać, że termin został niedopełniony bez winy strony należą do wyłącznej oceny organu przywracającego termin. Wina nie wystąpi z pewnością w przypadku nagłej choroby, czy wypadku (np. drogowego). Termin natomiast nie podlega przywróceniu w przypadku zapomnienia o nim czy też uznania, że urząd pocztowy czynny jest do 16, a danego dnia będzie on czynny do godziny 15. W piśmie (wniosku) o przywrócenie terminu strona ma obowiązek uprawdopodobnić, że uchybienie nie nastąpiło z winy strony

Niedopuszczalne jest natomiast wniesienie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenia terminu.

O przywróceniu decyduje organ, przed którym dokonywana jest dana czynność. W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Przywrócenia terminu dokonuje się w formie postanowienia na które służy zażalenie. Łącznie z przywróceniem terminu podatnik powinien dopełnić czynności, której przywrócenie dotyczy.

Podstawa prawna:

Art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ. U. 2012, poz. 749).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.