ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

Wersja: 23.01.2019 | Pobrań: 10632 | Obowiązuje od: 2013-11-01
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

FormularzZUSZZAnależywypełnićwceluzgłoszenia:

  • doubezpieczeniazdrowotnegoubezpieczonego,któryzdanegotytułupodlegawyłącznieubezpieczeniuzdrowotnemu,
  • zmianylubkorektydanychosobyubezpieczonej(zwyjątkiemzmianydanychidentyfikacyjnych,którąnależyzgłosićnaformularzuZUSZIUAorazkorektykodutytułuubezpieczeniaidatyobjęciaubezpieczeniem,któradokonywanajestpoprzezwyrejestrowanieiponownezarejestrowaniezprawidłowymidanymi)zgłoszonychnaformularzuZUSZZA.

Zgłoszeniadoubezpieczeniazdrowotnegonależydokonaćzgodniezprzepisamiustawyoświadczeniachopiekizdrowotnejfinansowanychześrodkówpublicznych.

Zgłoszeniadoubezpieczeniadokonujesięwciągu7dnioddatypowstaniaobowiązkuubezpieczenia.

Osoby,któreobejmowanesąubezpieczeniemnazasadachdobrowolności,zgłaszająwniosekoobjęcieubezpieczeniemwterminieprzezsiebiewybranym,odpowiedniodoumowyzawartejzwłaściwymwedługmiejscazamieszkaniaoddziałemNarodowegoFunduszuZdrowia.

OwszelkichzmianachwstosunkudodanychwykazanychwzgłoszeniudoubezpieczenianależyzawiadomićZUSwterminie7dniodzaistnieniatychzmian.

Wzórformularzaobowiązujeod1listopada2013r.

Wrazznowymiwzoramidokumentówwprowadzonezostająnowekodyubezpieczenioweorazczęśćobecnieobowiązującychulegamodyfikacji.ListazmienionychkodówznajdujesięwRozporządzeniuMinisterstwaPracyiPolitykiSpołecznejzdnia9września2013roku.Zmienionekodynależystosowaćnanowychwzorachdokumentów.
Wcześniejszymiwzoramidokumentówokreślonymiwzałącznikachnr1–5,12,13,15,16i17zmienianegorozporządzeniamożnaposługiwaćsięniedłużejniżdodnia31grudnia2013.Wtymprzypadkunależystosowaćkodytytułuubezpieczeniaikodyświadczenia/przerwyobowiązującedodnia31października2013r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2013 poz. 1101);
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 2495).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Link do poradnika:

 

 

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.