ZUS US-55 (archiwalny) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii

Wersja: 1459/18 | Pobrań: 1120 | Obowiązuje od: 2018-06-29 do: 2019-01-20
Brak głosów

Opis: ZUS US-55 (archiwalny) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii

Oświadczenie US-55 stosuje się, gdy składany jest wniosek o wydanie zaświadczenia A1 przez obywatela UE, EOG lub Szwajcarii od dnia 29 czerwca 2018 r. 

Formularz ma zastosowanie dla informacyjnego uzyskania danych o miejscu zamieszkania - mają one wpływ na ustalenie właściwego ustawodastwa na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004.

Miejsce zamieszkania określa w szczególności:

a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich,
b) sytuację osoby składającej wniosek, w tym:

  • charakter i specyfikę wykonywanej pracy (w szczególności miejsce, w którym zazwyczaj ta praca jest wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę),
  • jej sytuację mieszkaniową (zwłaszcza informacja, czy sytuacja ta ma charakter stały),
  •  jej sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne,
  • czy osoba prowadzi jakąkolwiek działalność o charakterze niezarobkowym,
  • czy osoba ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce lub czy osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 13 rozporządzenia nr 883/2004

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.