WoWZPW Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego

Wersja: 02.01.2013 | Pobrań: 2082
Brak głosów

Opis: WoWZPW Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego

Budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy złożenie wniosku o wyrażenie zgody na jego wykonanie. 

Do wniosku o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego należy dołączyć:

  • opis techniczny instalacji wykonany przez projektanta z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
  • aktualne warunki techniczne wydane przez eksploatatora sieci,
  • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości, przez które będzie przebiegało przyłącze,
  • zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
  • inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym,
  • część rysunkową (mapę zasadniczą z zaznaczoną trasą przyłącza, rzut piwnic lub rysunek studni wodomierzowej, profil przyłącza wodociągowego i ewentualne inne rysunki wynikające z potrzeb przyłącza). 

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012. poz. 391 z pózn. zm.)
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. z dnia 10 listopada 2000 r., Dz. U. Nr 06, poz. 1126 ze zm.)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.