WoWAS Wniosek o wyłączenie akt ze sprawy

Wersja: 30.12.2013 | Pobrań: 1150
Brak głosów

Opis: WoWAS Wniosek o wyłączenie akt ze sprawy

Zasada jawności postępowania oraz czynnego udziału stron w toczącym się postępowaniu pozwalają na wgląd uczestników postępowania w akta toczącej się sprawy oraz dokonywanie odpisów, notatek i  kopii  z akt sprawy. Jawność w większość postępować pozwala również na wgląd w akta sprawy przez inne osoby posiadające interes prawny w informacjach zawartych w aktach sprawy. Podmioty te mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.

Jawność postępowania może zostać ograniczona lub wyłączona. nie stosuje się do znajdujących się w aktach sprawy Wyłączenie jawności dokumentów w postępowaniu podatkowym związane jest z informacjami niejawnymi, a także ze względu na interes publiczny. W przypadku postępowania administracyjnego jawności akt nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne", a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy. Wyłączenie następuje w formie postanowienia.

W postępowaniu karnym sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby:
1) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,
2) obrażać dobre obyczaje,
3) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,
4) naruszyć ważny interes prywatny.

W postępowaniu cywilnym sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych , jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża:

  • porządkowi publicznemu
  • lub moralności
  • lub jeżeli mogą być ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych.

Na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych , gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa, a także może zarządzić odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych na wniosek strony, jeżeli:

  • podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione
  • lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

Oprócz wyłączenia jawności możliwe jest również złożenie wniosku o zastąpienie oryginału złożonego dokumentu – jego uwierzytelnioną urzędowo kopią.

Podstawa prawna:

Art. 179 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 poz. 749 ze zm.).
Art. 153 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964, nr 43, poz. 296 ze zm.).
Art. 360 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.1997, nr 89, poz. 555 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.