WnNR MSW Wniosek o przyznanie nagrody rocznej - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wersja: 07.08.2012 | Pobrań: 397 | Obowiązuje od: 2012-08-07
Brak głosów

Opis: WnNR MSW Wniosek o przyznanie nagrody rocznej - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny:

  1. osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;
  2. efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
  3. terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
  4. uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwier­dzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stano­wiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawnego, związanej z łączeniem lub podziałem, wy­płata nagrody może nastąpić, jeżeli uprawniony pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) zarówno przed, jak i po zmia­nie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.

Nagroda roczna jest przyznawana uprawnionemu na wniosek o przy­znanie nagrody rocznej, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

  1. sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;
  2. dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego, jeżeli sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu;
  3. oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.

Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej kierownikowi (dyrektorowi) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w którym na podstawie odrębnych przepisów nie powołuje się rady społecznej. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej ( Dz.U. 2012 poz. 842)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.