VAT-14 (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Wersja: (1) | Pobrań: 194 | Obowiązuje od: 2016-08-01 do: 2017-02-28
Brak głosów

Opis: VAT-14 (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego.
Na druku należy podać dane składającego, którym jest podatnik lub płatnik w tym: identyfikator podatkowy NIP, nazwa. W pozycji 11 należy wpisać urząd skarbowy właściwy dla składającego deklarację ze względu na rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług.
W poz. 12 należy wpisać łączną kwotę podatku stanowiącą sumę kwot cząstkowych, które winny być wpłacone zgodnie z art. 103 ust. 4a i 4b ustawy.
Podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne i ułatwia kontakt urzędu z podatnikiem/płatnikiem lub osobą ich reprezentującą.
Miejscem składania deklaracji jest naczelnik urzędu celnego właściwy dla rozliczeń podatku akcyzowego.

Zapłatę podatku należy dokonać na formularzu Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego (podatki), wskazując:
- rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 oraz wpisaniu nazwy i adresu organu podatkowego – Izba Celna w Krakowie al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków,
- identyfikator nr NIP zobowiązanego do składania deklaracji (podatnika lub płatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 11a ww. ustawy o podatku od towarów i usług),
- typ okresu - „J”, tj. daty powstania obowiązku podatkowego/daty transakcji np. 1 sierpnia 2016 r., jako 16J0108,
- symbol formularza - „VAT-14”.

Podstawa prawna:

Art. 99 ust.11a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm), zwanej dalej "ustawą";
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz.U. 2016 poz. 1124).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.