UoPOPM-zal Protokół przekazania (powierzenia) mienia pracownikowi

Wersja: 11.04.2014 | Pobrań: 2230 | Obowiązuje od: 2014-04-11
Brak głosów

Opis: UoPOPM-zal Protokół przekazania (powierzenia) mienia pracownikowi

Przyjęcie odpowiedzialności za mienie pracodawcy powoduje odpowiedzialność majątkową pracownika w przypadku jego zaginięcia, zniszczenia, ubytku lub innych zdarzeń. Mienie przekazane do wyliczenia się może być mieniem własnym przedsiębiorcy, jak również osoby trzeciej (np. przy przewozie, ochronie).Przesłankami odpowiedzialności pracownika są prawidłowe powierzenie mienia (zapewnienie udziału przy określeniu ilości i jakości przekazanego mienia) w warunkach umożliwiających jego strzeżenie (wystarczający system gwarantujący brak utraty mienia bez winy pracownika) oraz nierozliczenie się przez niego z tego mienia.

Odpowiedzialność nie jest ograniczona do wysokości 3-krotności wynagrodzenia pracownika – pracownik odpowiada za pełną szkodę w powierzonym mieniu. Pracownik odpowiada za szkodę w jej pełnej wysokości zarówno wtedy, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, jak i wtedy, gdy została wyrządzona z winy nieumyślnej. Jedynie brak winy powoduje, że pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności za powierzone mienie. Pracownik jest obowiązany zwrócić powierzone mienie w stanie właściwym, a nie w jakimkolwiek stanie (np. mienie uszkodzone, zniszczone). Istnieje również stanowisko wskazujące, że nawet gdy powierzone mienie uległo całkowitemu zniszczeniu, pracownik ponosi ograniczoną odpowiedzialność, jeżeli wyrządził szkodę z winy nieumyślnej.

 Odpowiedzialność może zostać ograniczona:

·       umownie – w ramach wskazania mniejszego zakresu odszkodowania w przypadku zniszczenia mienia,

·       umownie – na zasadach porozumienia co do odpowiedzialności po wystąpieniu już szkody,

·       wykazania, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od pracownika, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Możliwe jest łączne, umowne powierzenie mienia kilku pracownikom. Pracownicy ponoszący wówczas  wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

Podstawa prawna:

Art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.