RK Raport kasowy

Wersja: 09.04.2013 | Pobrań: 6217
Brak głosów

Opis: RK Raport kasowy

Podatnicy korzystający z kasy fiskalnej zobowiązani są sporządzać:

 • raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
 • raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Zarówno fiskalizacja kasy (jej pierwsze uruchomienie w trybie fiskalnym, jak i zakończenie prac zobowiązuje do sporządzenia raportów dobowych (przy zakończeniu prac – również raportu okresowego).

Problemy faktyczne dotyczą tego, w jaki sposób wykonywać raporty dobowe w przypadku sprzedaży z płatnościami elektronicznymi oraz raporty w czasie, gdy przedsiębiorca sprzedaży nie prowadzi. Wówczas raportu dokonuje się w okresie, w którym rozpoczyna się sprzedaż w najbliższym dniu uznanym za dzień prowadzenia działalności. Raportu dokonuje się przed rozpoczęciem sprzedaży w takim dniu.

 

Choć przepisy prawa nie ustaliły wzoru raportu, to kolejność i dane, które należy zawrzeć w raporcie dobowym są ściśle określone. Raport fiskalny dobowy zawiera co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 • numer NIP podatnika;
 • numer kolejny wydruku – dotyczy numeru dokumentu z kasy fiskalnej;
 • datę i czas wykonania raportu fiskalnego dobowego;
 • oznaczenie umieszczone centralnie "RAPORT FISKALNY DOBOWY";
 • oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;
 • kolejny numer raportu fiskalnego dobowego;
 • określenie literowe od "A" do "G" wraz z przypisanymi stawkami podatku VAT, przy czym literze "A" przyporządkowana jest stawka podstawowa podatku, literom od "B" do "G" przyporządkowane są pozostałe stawki podatku VAT oraz zwolnienie od podatku;
 • osobno dla paragonów i faktur wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek;
 • łączną kwotę podatku;
 • łączną wartość sprzedaży brutto;
 • liczbę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego oraz kolejne numery wykonanych awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej, daty i czas ich wykonania oraz przy każdym z zerowań oznaczenie literą "Z" - zerowanie zewnętrzne lub literą "W" - zerowanie wewnętrzne oraz symbolem "*" w przypadku rejestrowania sprzedaży pomiędzy wykonaniem poprzedniego raportu fiskalnego dobowego lub awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej a wykonaniem opisywanego zerowania;
 • oznaczenie "WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ" oraz łączną liczbę zmian dla bazy obejmujących dodanie towaru, usunięcie towaru i zmianę przypisanej do towaru stawki podatkowej;
 • łączną liczbę paragonów fiskalnych anulowanych;
 • wartość paragonów fiskalnych anulowanych;
 • łączną liczbę paragonów fiskalnych;
 • łączną liczbę faktur;
 • łączną liczbę pozycji sumowaną od pkt 5 do pkt 17;
 • opis "WALUTA EWIDENCYJNA" i symbol waluty ewidencyjnej;
 • dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków sumy narastająco z raportu na raport wartości kwot podatku według stawek z uwzględnieniem zerowania tych kwot i naliczania ponownie po zmianie waluty ewidencyjnej oraz łączną, narastającą wartość sprzedaży brutto;
 • dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie "ILOŚĆ WYCEN" oraz liczbę wycen wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego;
 • dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie "OPŁATA" oraz łączną kwotę brutto zarejestrowanej sprzedaży pomniejszoną o zniżki i refundacje;
 • numer kasy, w przypadku gdy jest więcej niż jedno stanowisko kasowe;
 • oznaczenie kasjera;
 • dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie numer kontrolny wyznaczony na podstawie zawartości tekstowej raportu fiskalnego dobowego;
 • umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;
 • dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie skrót kryptograficzny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Podstawa prawna:

Par. 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013, poz. 363).

Załączniki do formularza:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.