PPM Protokół przekazania (powierzenia) mienia

Wersja: 28.06.2017 | Pobrań: 504
Brak głosów

Opis: PPM Protokół przekazania (powierzenia) mienia

Podstawą przejęcia odpowiedzialności za powierzone mienie jest umowa o jego przekazaniu – powierzeniu oraz ustalenie stanu przejętego sprzętu – odbywające się czy to w formie protokołu czy to w formie wskazania stanu mienia w treści umowy.
Brak ustalenia stanu mienia w momencie jego przekazania powoduje, że co do zasady przyjmujący godzi się, że przekazany przedmiot jest sprawny, kompletny i zdatny do użytku a tym samym ponosi odpowiedzialność za wady, które powstaną w trakcie używania, których nie wprowadził do protokołu. W efekcie wyłącznie poprawne skontrolowanie stanu udostępnianego mienia daje możliwość zabezpieczenia się przed wadami widocznymi, o których można było wiedzieć w chwili jego przejęcia.
Co do zasady przyjmujący nie powinien ponosić odpowiedzialności za wady ukryte, umowa może jednak taką odpowiedzialność na niego przenieść. W zapisach umowy powinno być zatem wskazane, czy odpowiedzialność przejmowana jest na zasadzie winy, czy na zasadzie ryzyka. Ta sama zasada dotyczy niezawinionej utraty mienia, np. .w wyniku kradzieży czy siły wyższej, której przyjmujący mienie nie mógł przewidzieć (np. przepięcie elektryczne, pożar).
Protokół zdania i odbioru mienia rodzi zatem podstawowe skutki w zakresie odpowiedzialności – przy ujawnianiu wad mienia. Strony mogą przewidzieć trzy formy klauzul związanych z odpowiedzialnością za ujawnione wady – karę umową, odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego lub odpowiedzialność kodeksową rozszerzoną lub ograniczoną.  
W zakresie kary umownej przepisy stanowią, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

W przypadku odpowiedzialności kodeksowej wskazane jest, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.

Przy wykonywaniu zobowiązania na przyjmującym mienie ciążyć może zatem powinność dołożenia należytej staranności, chyba że z przepisów ustawy albo z czynności prawnej wynika co innego. Zmiana okoliczności wynikających z takiej zasady możliwa jest na podstawie umowy między stronami. Mogą one wprowadzić surowszą odpowiedzialność dłużnika (np. na zasadzie ryzyka), jak również ją złagodzić, przyjmując, że obciąży go tylko wina umyślna lub rażące niedbalstwo

 

Podstawa prawna:

Art. 471, 483 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.