PIT-NZ (1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

Wersja: (1) | Pobrań: 569 | Obowiązuje od: 2019-06-13
Brak głosów

Opis: PIT-NZ (1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków osób fizycznych podlega:
1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa;
3) przeniesienie przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Polska państwa, w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnika majątku dotychczas związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
4) przeniesienie przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Opodatkowaniu exit tax podlegają także nieodpłatne przekazanie innemu podmiotowi położonego na terytorium Polski składnika majątku oraz wniesienie takiego składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia, jeżeli w wyniku tego przeniesienia lub wniesienia składnika majątku jako wkładu, Polska utraci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.

PIT-NZ składają podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2a ustawy, osiągający dochód z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da i 30h ustawy.
Formularz należy złożyć w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość rynkowa przenoszonych składników majtku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, jeżeli po miesiącu w którym łączna wartość rynkowa składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł przenoszone są kolejne składniki majątku – do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki (art. 30da ust. 14 ustawy).

W przypadku podatnika, który przenosi swoją rezydencję podatkową do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa oraz podatnika, który
przenosi do innego państwa całość działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakład, w poz. 11-19 należy podać miejsce zamieszkania przed zmianą rezydencji podatkowej lub przeniesieniem działalności gospodarczej.

Miejsce składania: Urząd, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

Wzór stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 1089).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.