WOWAC-Gorz (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Gorzów Wielkopolski

Wersja: 19.12.2012 | Pobrań: 103 | Obowiązuje do: 2016-12-12
Brak głosów

Opis: WOWAC-Gorz (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Gorzów Wielkopolski

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. 

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Sposób załatwienia sprawy: 

Wniosek złożyć można bezpośrednio w USC w Gorzowie Wlkp. lub w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Odbiór dokumentu musi nastąpić osobiście lub za pośrednictwem osób spokrewnionych z osobą której akt dotyczy. 

Sprawę można również załatwić drogą korespondencyjną

Miejsce składania/odbioru dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 2, tel. 095 7355 826 lub kancelaria ogólna Urzędu Miasta 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1 66-400 Gorzów Wlkp. 

Opłaty: 

22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony i wielojęzyczny 

33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: 

56 8363 0004 0000 3968 2000 0770 

lub bezpośrednio w kasie znajdującej się w USC w Gorzowie Wlkp. (czynna w godzinach pracy urzędu) 

Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie, w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

Tryby odwoławcze: 

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Gorzowie Wlkp. przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Uwagi: 

1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone lub wielojęzyczne aktów stanu cywilnego 

2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażąinteres prawny. 

3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu. 

http://www.eurzad.gorzow.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2011 r. Nr 212 poz. 1264).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225,
poz. 1635 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.