UucL zal.1 Załącznik nr 1 do umowy użyczenia części lokalu

Wersja: 23.10.2015 | Pobrań: 232
Brak głosów

Opis: UucL zal.1 Załącznik nr 1 do umowy użyczenia części lokalu

Jedną z metod korzystania z rzeczy (nieruchomości, ruchomości) jest oddanie jej w użyczenie. W takim przypadku użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Mimo nieodpłatności, użyczenie jest czynnością prawną dwustronną, a zatem dokument użyczenia podpisać muszą (wyrazić zgodę na jego zawarcie) muszą obie strony umowy. 

W umowie użyczenia zawarte powinny być zasady używania użyczonej rzeczy, okres użyczenia, zasady zwrotu użyczanej rzeczy, zasady ponoszenia kosztów utrzymania a także rekompensatyza szkodę wynikłą z utraty lub zniszczenia rzeczy lub majątku biorącego w użyczenie, jeżeli użyczana rzecz posiada wady.

W przypadku lokalu, dopuszczalne jest użyczenie jego części. Zasady użyczenia (umowa) określać powinny wówczas nie tylko faktyczny przedmiot użyczenia, ale również zasady korzystania z pozostałej części lokalu (np. części wspólnej z innymi użyczającymi, z części niewynajmowanej lub nieużyczanej osobom trzecim itp.).

Warto też, by użyczenie rozpocząć i zakończyć podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego. Chroni to obie strony od dodatkowych roszczeń co do powstałych zniszczeń, wad i szkód w użyczanej części lokalu. Protokołem objąć warto również część wspólną, z której użyczający korzysta na zasadzie współużytkowania.

W przypadku braku zasad umownych co do użyczenia, znajdują zastosowanie zasady, zgodnie z którymi:

 • jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich, zasady tej nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć,
 • jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu,
 • bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania,
 • biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej; jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia,
 • biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie,
 • jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić,
 • jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony,
 • jeżeli kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania, ich odpowiedzialność jest solidarna,
 • po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania,
 • jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobi,
 • roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Podstawa prawna:

Art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.