UL Umowa licencyjna

Wersja: 12.03.2014 | Pobrań: 740
Brak głosów

Opis: UL Umowa licencyjna

Podstawą przekazania licencji na korzystanie z utworu jest umowa licencyjna. Należy ona do umów nienazwanych, dwustronnie zobowiązujących, z reguły umów odpłatnych. Na jej podstawie licencjobiorca uzyskuje uprawnienie do korzystania z utworu licencjodawcy na polach eksploatacji wskazanych w umowie w zamian za co licencjodawca uzyskiwać ma prawo wynagrodzenie wskazane w umowie.
Na podstawie umowy licencyjnej nie dochodzi do przeniesienia własności majątkowych praw autorskich do utworu a jedynie czasowego prawa korzystania z utworu i tylko na polach ściśle w umowie wskazanych.
Umowa powinna określać czas korzystania z praw do utworu oraz kwestie prawa do udzielania sublicencji. Wskazany powinien być również fakt udzielenia licencji wyłącznej lub niewyłącznej – czyli czy dany utwór może w tym samym czasie być licencjonowany również innemu podmiotowi, czy też takie prawo licencjodawcy nie przysługuje.
Umowę licencyjną zawartą na czas oznaczony dłuższy niż pięć lat, po upływie pięcioletniego terminu uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Umowa powinna zawierać również zastrzeżenia co do kwestii rozwiązania umowy, odstąpienia od niej oraz ustalenia ewentualnych kwestii odszkodowawczych lub kar za działania niezgodne z przekazaną licencją.     

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.