UdPK Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpi

Wersja: 03.03.2011 | Pobrań: 841 | Obowiązuje od: 2011-03-03
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: UdPK Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpi

Kontrolowany ma prawo do:

  • obecności podczas wszystkich czynności kontrolnych wykonywanych podczas kontroli - na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwanej dalej „ustawą”;
  • wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem art. 79 - 79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) zwanej dalej „ustawą sdg”-  na podstawie art. 84c ust. 1 ustawy;
  • żądania odszkodowania w przypadku poniesienia szkody na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa - na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy.

Kontrolowany ma obowiązek:

  • uczestniczyć w czynnościach kontrolnych lub pisemnie wskazać osobę upoważnioną do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności podczas jego nieobecności - na podstawie art. 80 ust. 1 i 3 ustawy;
  • prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli (w formie zbioru dokumentów lub w formie elektronicznej) oraz upoważnienia i protokoły kontroli - na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy;
  • niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli, a jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli, okazać książkę kontroli w siedzibie organu kontroli, w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli - na podstawie art. 81a ustawy ;
  • udzielać informacji i okazywać dokumenty na żądanie posiadacza upoważnienia wykonującego czynności kontrolne na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 163).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.