TW-2 (2) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

Wersja: (2) | Pobrań: 1841 | Obowiązuje od: 2018-05-09
Brak głosów

Opis: TW-2 (2) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym są: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni. Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku tytułu wykonawczego prawo zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w ciągu 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku, na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art.168d §3 ustawy).

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-2)
Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy:
– oznaczenia wierzyciela;
– wskazania imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli zobowiązany taki numer posiada;
– treści podlegającego egzekucji obowiązku oraz podstawę prawną tego obowiązku;
– wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
– daty wystawienia tytułu, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;
– daty doręczenia upomnienia;
– imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej.
W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.
Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.
Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.
1) W przypadku niewypełniania pozycja może zostać pominięta (niewydrukowana).
2) Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak „x”.
3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną.
4) Pole dodaje się w przypadku tytułu wykonawczego przesłanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
Część ogólna
W przypadku wystawiania dalszego tytułu wykonawczego w:
– poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
– poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;
– wypełnia się poz. 3 i 4.
W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego w:
– poz. 1 – wpisuje się numer utraconego tytułu wykonawczego;
– poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia ponownie wydanego tytułu wykonawczego;
– poz. 5 – umieszcza się adnotację: „Tytuł wykonawczy został ponownie wydany w związku z postanowieniem
…(należy wskazać wierzyciela) nr … z dnia … o utracie tytułu wykonawczego nr … z dnia …”.
Część B
Poz. 1 – podaje się przepis prawa wraz z jednostką redakcyjną stanowiący podstawę do wydania aktu administracyjnego ustalającego obowiązek.
W przypadku gdy w poz. 5 ilość miejsca jest niewystarczająca do wpisania treści obowiązku, pole to może być powiększane w dół do niezbędnych rozmiarów.
Część C
Poz. 2 – wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd, wpisuje się adres tego urzędu.
Poz. 3 – wpisuje się identyfikator podatkowy NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
Poz. 4 – wpisuje się numer REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
Poz. 11 – nie umieszcza się podpisu w przypadku przesyłania tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Tytuł wykonawczy przekazywany tą drogą zawiera podpis elektroniczny w rozumieniu art. 27 § 4 ustawy.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2018 poz. 850).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.