RFR-X Wniosek o wykreślenie fundacji rodzinnej z rejestru fundacji rodzinnych

Wersja: 22.05.2023 | Pobrań: 291 | Obowiązuje od: 2023-05-22
Brak głosów

Opis: RFR-X Wniosek o wykreślenie fundacji rodzinnej z rejestru fundacji rodzinnych

Formularz RFR-X obowiązuje od dnia 22 maja 2023 roku.

Wniosek należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na rozpatrzenie sprawy - we wskazanym przypadku jest to Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Druk należy wypełnić według instrukcji oraz dołączyć niezbędne dokumenty, które ułatwią rozpatrzenie sprawy. W przypadku wystąpienia braków formalnych lub nieprawidłowego wypełnienia formularza, który uniemożliwi nadanie mu dalszego biegu, spowoduje to wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione, wniosek podlega zwrotowi.

Fundacja rodzinna jest tworem umożliwiającym rozdzielenie biznesu i majątku rodziny. Fundatorem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełnię do czynności prawnych, w tym m.in. do swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Beneficjentem może zostać osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego - jednak najczęściej beneficjentami są członkowie rodziny, Fundacją rodzinną zarządzają: zarząd, który może podlegać utworzonemu nadzorowi rady nadzorczej. Obok zarządu występują, wskazani przez fundatora, beneficjenci, którzy tworzą zgromadzenie beneficjentów.

Więcej informacji dot. fundacji rodzinnej można uzyskać na stronie biznes.gov.pl.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2023 poz. 974) - załącznik nr 8

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.