RACH-KOR (od 2014) (archiwalny) Rachunek korygujący (bez VAT)

Wersja: 28.03.2014 | Pobrań: 7355 | Obowiązuje od: 2014-03-28
Brak głosów

Opis: RACH-KOR (od 2014) (archiwalny) Rachunek korygujący (bez VAT)

Prawo podatkowe nie wskazuje metody korygowania błędnie wystawionego rachunku uproszczonego. Nie oznacza to jednak, że błędy na dokumencie nie mogą być, czy też nie powinny być w żaden sposób korygowane. Dokumenty księgowe powinny bowiem zawsze odzwierciedlać stan zgodny z faktycznym obrazem podejmowanych czynności.

Dokument korygujący powinien zatem wskazywać co najmniej wszystkie dane zawarte na dokumencie pierwotnym oraz podawać jaka pozycja staje się przedmiotem korekty. Nie ma obowiązku prowadzić ewidencji korygowanych rachunków. Należy je traktować jako kolejny dowód księgowy. W ewidencji rachunkowej, błędy dotyczące kwot rozlicza się kolorem czerwonym lub kwotą ujemną po tej samej stronie (w przypadku wystawianych rachunków - po stronie przychodowej). Nie należy natomiast w związku z korygowaniem wystawionego rachunku kwoty ujmować jako koszt.

Rachunki korygujące warto wysyłać (choć nie ma takiego obowiązku) za potwierdzeniem odbioru lub co najmniej listem poleconym. W przypadku faktur VAT sytuacja jest inna - korekta VAT obniżająca wartość podatku możliwa jest co do zasady dopiero w okresie, w którym podatnik otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.  

Podstawa prawna:

Par. 14 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. 2005, nr 165, poz. 1373).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.