PIT-8AR (6) (archiwalny) (2018) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wersja: (6) | Pobrań: 13539 | Obowiązuje od: 2018-01-01
Brak głosów

Opis: PIT-8AR (6) (archiwalny) (2018) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8AR (6) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

Deklarację składa płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Deklarację należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności  przez płatnika przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności.

PIT-8AR otrzymuje urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Ilekroć w deklaracji jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Deklarację dotyczącą podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10 ustawy, przesyłają do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwot z poz. od 201 do 212 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Deklarację wypełniają płatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika lub posiadacza rachunku zbiorczego, pieniędzy lub wartości pieniężnych, oraz spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art.18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

Kwoty zryczałtowanego podatku wykazywanego w wierszach 5-9 i 13 należy obliczać z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kwoty podatku i wynagrodzenia przysługującego płatnikom z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zaokrągla się, zgodnie z art. 63 Ordynacji podatkowej.

Ilekroć w deklaracji jest mowa o Ordynacji podatkowej – oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat formularza PIT-8AR: www.platnik.e-pity.pl

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2017 poz. 2352).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.