GUS KZ (2017) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2017

Wersja: (2017) | Pobrań: 1629 | Obowiązuje od: 2018-01-01
Brak głosów

Opis: GUS KZ (2017) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2017

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał zagraniczny zarówno przez cały rok, jak i przez część roku sprawozdawczego.
Wszystkie oddziały przedsiębiorców zagranicznych posiadające kapitał zagraniczny powinny wypełnić formularz KZ. Dane o wartości kapitału zagranicznego należy podać w oparciu o prowadzoną przez oddział rachunkowość. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych nieposiadające kapitału zagranicznego zaznaczają w pytaniu 1 odpowiedź „2” w formularzu elektronicznym lub przekazują formularz w postaci dokumentu papierowgo do Urzędu Statystycznego w Warszawie, adres 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 (patrz nagłówek sprawozdania).
Uwaga:

  • sprawozdanie dotyczy danych za rok kalendarzowy, tzn. wypełnia się je również wówczas, gdy rok obrotowy nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym,
  • podmioty, których rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym - podają dane o kapitale według stanu na dzień: 1.01.2017 r. i 31.12.2017 r. oraz pozostałe dane za rok kalendarzowy,
  • podmioty, które przez cały rok 2017 posiadały kapitał zagraniczny - wypełniają wszystkie punkty formularza,
  • podmioty, które przez część roku 2017 posiadały kapitał zagraniczny (np. podmioty, które w roku sprawozdawczym sprzedały/nabyły udziały zagraniczne), w pytaniu pierwszym zakreślają „1”, a pozostałe pytania wypełniają w zależności od okresu prowadzenia działalności jako podmiot z udziałem kapitału zagranicznego, (np. jeśli podmiot przez pierwsze 6 miesięcy roku posiadał kapitał zagraniczny i np. eksportował swoje wyroby lub usługi, to w dziale 2 pkt 1.1 kol. 1 i pkt 1.2 kol. 7 podaje wartość kapitału tylko na początek okresu, a wartość eksportu do dnia sprzedaży udziałów zagranicznych),
  • podmioty, które powstały w roku 2017 - podają dane o kapitale według stanu na dzień 31.12.2017 r., informacje o udziałowcach zagranicznych – tylko na koniec roku (dział 2 punkt 1.1 - wypełniona tylko rubryka 2, punkt 1.2 - wypełnione wszystkie rubryki z wyjątkiem rubryki 7) oraz pozostałe dane za ten okres roku 2017, w którym działały jako podmiot z kapitałem zagranicznym,
  • podmioty, które przez cały rok 2017 nie posiadały kapitału zagranicznego - odpowiadają tylko na pytanie 1, zakreślając „2” w formularzu elektronicznym lub odsyłają sprawozdanie w postaci dokumentu papierowgo do Urzędu Statystycznego w Warszawie,
  • podmioty, które nie rozpoczęły jeszcze działalności gospodarczej, w pytaniu pierwszym zakreślają „1” i wypełniają pytania dotyczące poniesionych nakładów na pozyskanie aktywów trwałych (na zakup środków trwałych i środki trwałe w budowie) oraz dane dotyczące kapitału w dziale 2,
  • podmioty z zawieszoną działalnością, w stanie likwidacji, upadłości, nieaktywne – nie wykreślone z rejestru, które posiadały w 2017 r. udziały kapitału zagranicznego, są zobowiązane do złożenia sprawozdania KZ.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.