UoPOPM Umowa o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone pracownikowi mienie

Wersja: 11.04.2014 | Pobrań: 1457
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: UoPOPM Umowa o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone pracownikowi mienie

Przyjęcie odpowiedzialności za mienie pracodawcy powoduje odpowiedzialność majątkową pracownika w przypadku jego zaginięcia, zniszczenia, ubytku lub innych zdarzeń. Mienie przekazane do wyliczenia się może być mieniem własnym przedsiębiorcy, jak również osoby trzeciej (np. przy przewozie, ochronie).Przesłankami odpowiedzialności pracownika są prawidłowe powierzenie mienia (zapewnienie udziału przy określeniu ilości i jakości przekazanego mienia) w warunkach umożliwiających jego strzeżenie (wystarczający system gwarantujący brak utraty mienia bez winy pracownika) oraz nierozliczenie się przez niego z tego mienia.

Odpowiedzialność nie jest ograniczona do wysokości 3-krotności wynagrodzenia pracownika – pracownik odpowiada za pełną szkodę w powierzonym mieniu. Pracownik odpowiada za szkodę w jej pełnej wysokości zarówno wtedy, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, jak i wtedy, gdy została wyrządzona z winy nieumyślnej. Jedynie brak winy powoduje, że pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności za powierzone mienie. Pracownik jest obowiązany zwrócić powierzone mienie w stanie właściwym, a nie w jakimkolwiek stanie (np. mienie uszkodzone, zniszczone). Istnieje również stanowisko wskazujące, że nawet gdy powierzone mienie uległo całkowitemu zniszczeniu, pracownik ponosi ograniczoną odpowiedzialność, jeżeli wyrządził szkodę z winy nieumyślnej.

 Odpowiedzialność może zostać ograniczona:

·       umownie – w ramach wskazania mniejszego zakresu odszkodowania w przypadku zniszczenia mienia,

·       umownie – na zasadach porozumienia co do odpowiedzialności po wystąpieniu już szkody,

·       wykazania, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od pracownika, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Możliwe jest łączne, umowne powierzenie mienia kilku pracownikom. Pracownicy ponoszący wówczas  wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

Podstawa prawna:

Art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.