PoZW Oświadczenie o zaprzestaniu wykorzystywania pojazdu/składnika majątku do celów prowadzenia przedsiębiorstwa

Wersja: 05.07.2018 | Pobrań: 538
Brak głosów

Opis: PoZW Oświadczenie o zaprzestaniu wykorzystywania pojazdu/składnika majątku do celów prowadzenia przedsiębiorstwa

Podatnik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z wykorzystywania składnika majątku wprowadzonego do działalności gospodarczej. Rezygnacja taka powoduje określone skutki w kosztach podatkowych oraz w podatku VAT. W zależności od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia podatku czy też nie, przekazanie nieodpłatne należy opodatkować VAT (gdy prawo do odliczenia przysługiwało) lub nie (gdy prawa takiego nie było). Dodatkowo z końcem okresu, w którym doszło do przekazania na cele osobiste, zaprzestać należy prowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli przekazanie dotyczy składników majątku zaliczonych bezpośrednio w koszty, wówczas może dojść do konieczności skorygowania całych rozliczonych do tej pory kosztów uzyskania przychodów.

Dowodem przekazania powinno być oświadczenie podatnika poparte dokumentem księgowym wskazującym na przesunięcie rozliczanego majątku z majątku formy do majątku osobistego (poza przedsiębiorstwo). Dokument powinien zawierać datę czynności, wskazywać dane podatnika oraz składnika majątku oraz podpis. Dodatkowo, jeśli dochodzi do przesunięcia składnika majątku będącego środkiem trwałym lub wyposażeniem , wówczas dokonać należy odpowiedniego zaktualizowania zapisów ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub ewidencji wyposażenia.

Podstawa prawna:

Art. 22, 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200),

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.