PT Protokół przekazania składnika majątku na cele osobiste

Wersja: 05.07.2018 | Pobrań: 638
Brak głosów

Opis: PT Protokół przekazania składnika majątku na cele osobiste

Podatnik ma prawo w każdym momencie zaprzestać wykorzystywać składnik majątku dla celów prowadzonej działalności i przeznaczyć go na własne cele lub też przekazać pod tytułem darmym innej osobie. W takim przypadku nie ma obowiązku wystawiać faktury – nie ma bowiem dostawy odpłatnej, a jedynie przekazanie, które może rodzić określone skutki w podatku VAT, jak i podatku dochodowym.

Dowodem przekazania powinno być oświadczenie podatnika poparte dokumentem księgowym wskazującym na przesunięcie rozliczanego majątku z majątku formy do majątku osobistego (poza przedsiębiorstwo). Dokument powinien zawierać datę czynności, wskazywać dane podatnika oraz składnika majątku oraz podpis. Dodatkowo, jeśli dochodzi do przesunięcia składnika majątku będącego środkiem trwałym lub wyposażeniem , wówczas dokonać należy odpowiedniego zaktualizowania zapisów ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub ewidencji wyposażenia.

Przekazany dla celów osobistych majątek może zostać sprzedany. Jeżeli sprzedaż nastąpi w okresie 6 lat, licząc od końca miesiąca przekazania, wówczas sprzedaż należy rozliczyć w ramach prowadzonej firmy. W efekcie w takim przypadku przychód należy wprowadzić do firmy i opodatkować.

Podstawa prawna:

Art. 22, 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200),
Art. 7 ust. 2, art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.