GUS DNU-R (2018) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2018

Wersja: 01.01.2019 | Pobrań: 850 | Obowiązuje od: 2019-01-01
Brak głosów

Opis: GUS DNU-R (2018) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2018

Do wypełnienia sprawozdania rocznego DNU-R zobowiązani są rezydenci – podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których:

  • przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku sprawozdawczego kwoty 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) i 
  • rozchody z tytułu nabywania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, od nierezydentów nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku sprawozdawczego kwoty 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Jeśli przedsiębiorstwo zostało objęte sprawozdawczością roczną, a nie dostarczało/nabywało żadnych usług w 2018 roku, powinno odpowiedzieć „nie” na pytania filtrujące.

Przedsiębiorstwa objęte sprawozdawczością roczną nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań kwartalnych DNU-K.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Wypełnione sprawozdanie roczne DNU-R dotyczące 2018 roku należy przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS w terminie zgodnym z zapisami PBSSP 2018 r. W razie problemów z przekazaniem danych należy kontaktować się z Urzędem Statystycznym w Kielcach.

W przypadku popełnienia błędu w sprawozdaniu rocznym należy złożyć sprawozdanie korygujące w formie papierowej, przesyłając je na adres Urzędu Statystycznego w Kielcach. W sprawozdaniu korygującym należy ująć wszystkie transakcje dla danego okresu sprawozdawczego, także te wcześniej poprawnie wykazane. Nadesłanie sprawozdania korygującego spowoduje zastąpienie sprawozdania wcześniejszego

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2018 poz. 997)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.