ZUS, KRUS i ubezpieczenia

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmian danych osoby ubezpieczonej
    Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia  (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku...
    7230
    Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
  • ZUS-EWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
    Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia płatnik nie zalega z opłacaniem składek. Stan rozliczeń potwierdzany w zaświadczeniu jest ustalany na podstawie aktualnie zaewidencjonowanych na koncie...
    6977
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (4 głosy)
  • ZUS KOA Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
    Korektę okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu należy składać na formularzu ZUS KOA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W części I ZUS KOA uzupełniane są dane organizacyjne: data nadania oraz nalepka...
    5387
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (5 głosów)
  • ZUS Z-15 (od VI 2016) Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego
    Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat oraz innym członkiem rodziny. Za członków...
    5312
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • ZUS Z-3b (od 2014) (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek
    Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu: wykonywania pozarolniczej działalności, współpracy z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bycia duchownym nabywają prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia...
    5093
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
    Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny (na formularzu ZUS ZCNA) - w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (z...
    4168
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • ZUS RD-3 Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
    Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego poprawnego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne płatnika składek (NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich, należy...
    4164
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
  • Oskd Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
    W przypadku zderzenia samochodów osoba poszkodowana powinna dla celów udokumentowania zdarzenia zażądać od sprawcy kolizji oświadczenia o jego winie. Oświadczenie takie wynika z zasad tzw. odpowiedzialności deliktowej, uregulowanej w...
    4115
    Brak głosów
  • ZUS RP-6Z Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
    Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych jest załącznikiem do formularza "Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych" - ZUS Rp-6. Wypełniany w przypadku braku miejsca do podania...
    3987
    Brak głosów
  • ZUS-ER-WPS-02 Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego
    Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, przekazuję się w sprawie: emerytury, emerytury pomostowej, emerytury częściowej, renty rodzinnej, renty z tytuły niezdolności do pracy, innego świadczenia polskiego....
    3941
    Brak głosów