Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sortuj według: nazwy | daty ↓ | popularności
  • ZUS RP-6 (archiwalny) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
    Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych składana jest przez osobę zainteresowaną w celu ustalania okresu wymaganego do przyznania emerytury, emerytury pomostowej, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego...
    Liczba pobrań: 2 360
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (3 głosy)
  • ZUS RP-8 (archiwalny) Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej
    Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed...
    Liczba pobrań: 1 365
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)
  • ZUS RP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
    Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora)  na druku ZUS RP-7 jest dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń pracowników byłych lub...
    Liczba pobrań: 19 716
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (6 głosów)
  • ZUS RP-12 (archiwalny) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
    Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko pod warunkiem rozwiązania stosunku(ów) pracy. Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze wględu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o...
    Liczba pobrań: 1 502
    Brak głosów
  • ZUS RP-13 (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta, rencisty, osoby ...
    Zgłoszenie należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze wględu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Zgłoszenie powinno zawierać dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (nazwisko, imię pierwsze, numery PESEL i NIP, a w przypadku...
    Liczba pobrań: 1 358
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
  • ZUS RP-15 (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
    Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą...
    Liczba pobrań: 1 944
    Brak głosów
  • ZUS RP-18 (archiwalny) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń ...
    Za niezrealizowane świadczenia uważa się wszystkie świadczenia należne do dnia śmierci emeryta lub rencisty. Niezrealizowane świadczenia wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi osoba uprawniona prowadziła wspólne gospodarstwo...
    Liczba pobrań: 1 503
    Brak głosów
  • ZUS NP-7 (archiwalny) (od 2012) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
    Ubezpieczony, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, może ubiegać się przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie...
    Liczba pobrań: 2 958
    Brak głosów
  • ZUS-RP-1A (archiwalny) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
    Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, posiadaną dokumentację leczniczą oraz podać nazwę i adres zakładu opieki zdrowotnej (...
    Liczba pobrań: 1 659
    Brak głosów
  • ZUS RP-1E (archiwalny) Wniosek o emeryturę
    Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury musi dostarczyć do ZUS wniosek o emeryturę wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Do wniosku o emeryturę należy dołaczyć:  - kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i...
    Liczba pobrań: 2 317
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 głosy)