Państwowa Inspekcja Pracy

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
  • PRUPWE Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez ...
    Wypowiedzenie umowy o pracę, w przypadku której wyłączną rozwiązania umowy jest osiągnięcie wieku emerytalnego jest naruszeniem podstawowych uprawnień pracowniczych, w szczególności dyskryminacją pracownika ze względu na wiek....
    Liczba pobrań: 2 047
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (4 głosy)
  • KZP Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem - do Inspektora Państwowej Inspekcji ...
    Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora...
    Liczba pobrań: 973
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
  • UdUK Upoważnienie do udziału w kontroli
    Wzór formularza został określony w Zarządzeniu nr 16/07 Głównego Inspektora Pracy z dnia  22 listopada 2007 r. Na upoważnieniu należy podać: miejscowość i datę, oznaczenie jednostki organizacyjnej, numer upoważnienia, dane...
    Liczba pobrań: 894
    Brak głosów
  • UWdWO Upomnienie wzywające do wykonania obowiązków wynikających z nakazu
    W wyniku kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy może zostać nałożony na pracodawcę nakaz płatniczy lub usunięcie nieprawidłowości. W przypadku braku realizacji nakazów płatniczych lub nakazów usunięcia nieprawidłowości w wywiązywaniu...
    Liczba pobrań: 867
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • WOWU Wezwanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie
    W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych dla sporządzenia wniosku o ukaranie, Policja może przeprowadzać czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w...
    Liczba pobrań: 864
    Brak głosów
  • WCZW Wezwanie celem złożenia wyjaśnień
    Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania...
    Liczba pobrań: 717
    Brak głosów
  • DoUKU Decyzja o umorzeniu kosztów upomnienia
    Na podstawie art. 55 i art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego Inspektor Pracy może postanowić...
    Liczba pobrań: 683
    Brak głosów
  • UPPIP Upoważnienie do przeprowadzenia przez organ Państwowej Inspekcji Pracy kontroli przedsiębiorcy oraz ...
    Inspektor pracy przeprowadza kontrolę przedsiębiorcy oraz kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań po okazaniu legitymacji służbowej i okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 24 i art. 22 ust. 3 ustawy o...
    Liczba pobrań: 677
    Brak głosów
  • DwSUPA Decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego z art. 104 Kodeksu postępowania ...
    Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w in-ny sposób kończą sprawę w danej instancji. Gdy...
    Liczba pobrań: 675
    Brak głosów
  • KZJL Karta zgłoszenia Jednostki Lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem - do Inspektora Państwowej ...
    Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora...
    Liczba pobrań: 616
    Brak głosów