KRUS

Sortuj według: nazwy | daty ↓ | popularności
  • KRUS SR-9 (archiwalny) Zeznanie świadka
    Zeznaniami świadków mogą być udokumentowane tylko podane niżej okresy: zatrudnienia, tj. wykonywania pracy w ramach stosunku pracy w myśl Kodeksu Pracy, pracy wykonywanej - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego...
    Liczba pobrań: 1 102
    Brak głosów
  • KRUS N-14 Zaświadczenie o stanie zdrowia
    Zaświadczenie o stanie zdrowia wydawane jest ubezpieczonej(emu) na jej(ego) życzenie przez świadczeniodawcę - na podstawie art 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...
    Liczba pobrań: 7 280
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (32 głosy)
  • KRUS UD-24B (archiwalny) Oświadczenie
    Oświadczenie składa się, będąc świadomym o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej z postanowień art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którymi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu...
    Liczba pobrań: 1 024
    Brak głosów
  • KRUS SR-8 (archiwalny) Oświadczenie w sprawie braku dokumentów
    Oświadczenie składane w celu wskazania świadków, których zeznania pozwoliłyby udowodnić okresy zatrudnienia i wskazać zakłady pracy - okresy pracy w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy. Jeżeli zakład pracy istnieje, do niniejszego...
    Liczba pobrań: 663
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (3 głosy)
  • KRUS SR-21A (archiwalny) Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników ...
    Kwestionariusz należy wypełnić dla każdej osoby ubiegającej się o emeryturę rolniczą lub rentę inwalidzką rolniczą. Osoby legitymujące się okresami pracy w gospodarstwie rolnym do 31.12.1990 r. powinny podać w czyim gospodarstwie wykonywały tę pracę...
    Liczba pobrań: 1 070
    Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
  • KRUS FPDM Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawców - pomoc de minimis w rolnictwie
    Objaśnienia do formularza: Dzień udzielenia pomocy (kol. 1)- podać dzień udzielenia pomocy w wynikający z decyzji lub umowy. Podstawa prawna(kol. 2) - należy podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy. Wartość...
    Liczba pobrań: 922
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)
  • KRUS OPDM Oświadczenie - pomoc de minimis w rolnictwie
    Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest obowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu takiej pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie / rybołówstwie: kopie...
    Liczba pobrań: 1 707
    Brak głosów
  • KRUS FIPRIR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie ...
    Objaśnienia do formularza: Dzień udzielenia pomocy (kol. 1)- dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, np. dzień wydania decyzji o udzieleniu pomocy...
    Liczba pobrań: 1 277
    Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
  • KRUS WPUS Wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy z dnia 1 lipca 2005 o ...
    Przywrócenie ubezpieczenia następuje na wiosek osoby zainteresowanej. Daje to możliwość przywrócenia ubezpieczenia rolnikom: rolnikom oraz domownikom, którzy zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia z dniem 01.10.2004r. z uwagi...
    Liczba pobrań: 2 340
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • KRUS UD-2 (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
    Druk należy wypełnić zgodnie z treścią poszczególnych rubryk, gdy treść rubryki nie odpowiada stanowi faktycznemu należy wpisać myślnik "-". W części I zgłoszenia należy wpisać dane dotyczące rolnika - właściciela (posiadacza...
    Liczba pobrań: 2 425
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (6 głosów)