Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • PSZ-DKWP Z Zestawienie źródeł finansowania umowy
  Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku...
  Liczba pobrań: 1 254
  Brak głosów
 • PSZ-DKWP prac Wykaz pracowników - załącznik do wniosku o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ...
  Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku...
  Liczba pobrań: 1 319
  Brak głosów
 • PSZ-DKWP O Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym ...
  Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku...
  Liczba pobrań: 1 530
  Brak głosów
 • GUS RF-03 (2019) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla...
  Liczba pobrań: 2 646
  Brak głosów
 • ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w ...
  Pomocą publiczną jest korzyść finansowa udzielana przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych. Może ona przybierać różnorodne formy, przy czym Zakład Ubezpieczeń Społecznych może udzielać pomocy publicznej w formie:...
  Liczba pobrań: 1 860
  Brak głosów
 • ZUS US-54 Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego
  Deklaracja stosowana jest, jeśli składany jest wniosek o wydanie zaświadczenia A1 przez obywatela państwa trzeciego pod warunkiem, gdy osoba ta legalnie zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego (warunki te regulowane są przez przepisy unijne...
  Liczba pobrań: 1 224
  Brak głosów
 • PSZ-DKWP Fr Formularz rozliczeniowy do dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz ...
  Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku...
  Liczba pobrań: 920
  Brak głosów
 • ZZ Zaświadczenie zatrudnienia kierowcy
  Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Do druku należy dołączyć: kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie...
  Liczba pobrań: 340
  Brak głosów
 • SK2 Wniosek o kontynuację/odnowienie świadectwa kierowcy
  Jeśli chcesz, aby zatrudniony w twojej firmie transportowej kierowca, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej, wykonywał przewozy międzynarodowe towarów, to musisz uzyskać dla niego świadectwo kierowcy. Świadectwo potwierdza, że...
  Liczba pobrań: 350
  Brak głosów
 • SK1 Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy
  Jeśli chcesz, aby zatrudniony w twojej firmie transportowej kierowca, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej, wykonywał przewozy międzynarodowe towarów, to musisz uzyskać dla niego świadectwo kierowcy. Świadectwo potwierdza, że...
  Liczba pobrań: 359
  Brak głosów