ZUS RP-7 (zal) (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ciąg dalszy tabeli dotyczącej wynagrodzenia-przychodu-świadczeń pieniężnych-uposażenia

Wersja: 04.02.2010 | Pobrań: 5036 | Obowiązuje od: 2010-02-04
2 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (2 głosy)

Opis: ZUS RP-7 (zal) (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ciąg dalszy tabeli dotyczącej wynagrodzenia-przychodu-świadczeń pieniężnych-uposażenia

Formularz stosuje się jako załącznik do Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przypadku niewystarczającej liczby wierszy dotyczących okresów zatrudnienia.  Zasady wykazywania wynagrodzenia-przychodu (dochodu)zamieszczone są na stronie drugiej głównego formularza w części "Informacja".

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawiane jest przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora) w celu poświadczenia okresu zatrudnienia pracownika oraz osiąganych przez niego zarobków w danym zakładzie pracy.

W tabeli należy wykazać:
- w kolumnie 2 - łączną kwotę stałych składników wynagrodzenia – przychodu (dochodu do 31.12.1998 r.) – uposażenia, np. wynagrodzenie
zasadnicze, dodatek za wysługę lat, funkcyjny, służbowy, za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- w kolumnie 3 - łączną kwotę zmiennych lub uznaniowych składników wynagrodzenia: np. premie regulaminowe, z zysku, eksportowe,
nagrody za osiągnięcia zawodowe, dydaktyczno6wychowawcze dla nauczycieli, „trzynastki”, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, oraz rodzaj składnika wynagrodzenia: np. premia regulaminowa, nagroda z zakładowego funduszu nagród,
- w kolumnie 4 - łączną kwotę innych wypłat: np. reekompensaty pieniężne wypłacone pracownikowi obok wynagrodzenia lub zasiłku
z ubezpieczenia społecznego, honoraria wypłacane dziennikarzom za pracę dziennikarską przez macierzystą redakcję oraz pracownikom
własnym za prace związane z przygotowaniem, organizacją i realizacją programu radiowego i telewizyjnego, wartość rekompensaty pieniężnej ustalonej z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz rodzaj wypłaty,
- w kolumnie 5 - łączną kwotę równowartości świadczeń w naturze i ekwiwalentu za te świadczenia, oraz rodzaj świadczenia,
- w kolumnie 6 - łączną kwotę świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych zamiast wynagrodzenia - zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, dodatek wyrównawczy, świadczenie wyrównawcze i rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacone przez pracodawcę na podstawie art.92 Kodeksu pracy (lub innych przepisów w tym zakresie),
- w kolumnie 7 - łączną kwotę wszystkich składników wynagrodzenia - przychodu - świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego - uposażenia, o ile od zasiłku macierzyńskiego została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek ten należy wykazać w kolumnie 4.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.