Aktualnie obowiązujący druk

ZUS RP-6 (archiwalny) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Wersja: 04.02.2010 | Pobrań: 2362 | Obowiązuje do: 2013-08-26
4 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (3 głosy)

Opis: ZUS RP-6 (archiwalny) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych składana jest przez osobę zainteresowaną w celu ustalania okresu wymaganego do przyznania emerytury, emerytury pomostowej, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo do ustalenia kapitału początkowego. Uwzględniane są okresy składkowe i nieskładkowe wymienione w ustawie z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach z FUS. 

Sposób wypełnienia kwestionariusza:

  1. W kolumnie 1 należy podać dokładnie daty (dzień, miesiąc, rok).
  2. W kolumnie 2 osoba zainteresowana podaje kolejno od ukończenia 15 roku życia wszystkie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, prowadzenia działalności, służby, niewykonywania pracy itp. Należy podać nazwę zakładu pracy lub nazwisko pracodawcy i miejsce pracy, prowadzenia działalności gospodarczej (jaka i gdzie oraz Numer Konta Płatnika - do 31.12.1998r.), służbę wojskową (jednostkę), okresy pozostawania bez pracy, okresu urlopu wychowawczego, działalności kombatanckiej.
  3. W kolumnie 3 należy podać rodzaj wykonywanej pracy lub wykonywanych czynności , prowadzonej działalności, albo podać zawód. Rodzaj wykonywanej pracy – prowadzonej działalności wypełnia tylko osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
  4. W kolumnie 4 należy podać dowody, jakie są załączone do wniosku na okoliczność wskazanych okresów.

Kwestionariusz podpisuje osoba ubiegająca się o świadczenie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.