ZUS RP-6 (archiwalny) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Wersja: 04.02.2010 | Pobrań: 2306 | Obowiązuje do: 2013-08-26
5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)

Opis: ZUS RP-6 (archiwalny) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych składana jest przez osobę zainteresowaną w celu ustalania okresu wymaganego do przyznania emerytury, emerytury pomostowej, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo do ustalenia kapitału początkowego. Uwzględniane są okresy składkowe i nieskładkowe wymienione w ustawie z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach z FUS. 

Sposób wypełnienia kwestionariusza:

  1. W kolumnie 1 należy podać dokładnie daty (dzień, miesiąc, rok).
  2. W kolumnie 2 osoba zainteresowana podaje kolejno od ukończenia 15 roku życia wszystkie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, prowadzenia działalności, służby, niewykonywania pracy itp. Należy podać nazwę zakładu pracy lub nazwisko pracodawcy i miejsce pracy, prowadzenia działalności gospodarczej (jaka i gdzie oraz Numer Konta Płatnika - do 31.12.1998r.), służbę wojskową (jednostkę), okresy pozostawania bez pracy, okresu urlopu wychowawczego, działalności kombatanckiej.
  3. W kolumnie 3 należy podać rodzaj wykonywanej pracy lub wykonywanych czynności , prowadzonej działalności, albo podać zawód. Rodzaj wykonywanej pracy – prowadzonej działalności wypełnia tylko osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
  4. W kolumnie 4 należy podać dowody, jakie są załączone do wniosku na okoliczność wskazanych okresów.

Kwestionariusz podpisuje osoba ubiegająca się o świadczenie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.