ZUS RP-2A (archiwalny) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

Wersja: 07.08.2007 | Pobrań: 1447 | Obowiązuje do: 2013-09-11
Brak głosów

Opis: ZUS RP-2A (archiwalny) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

ZUS RP-2A jest załącznikiem do formularza ZUS RP-2 Wniosek o rentę rodzinną.

Wniosek ZUS RP-2 Wniosek o rentę rodzinną stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej.

Złożenie po dniu 31 grudnia 2008 r. wniosku o rentę rodzinną po ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. jest równoznaczne

ze złożeniem wniosku o ustalenie rekompensaty przysługującej na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach

pomostowych – jeżeli uprzednio nie została ona ustalona, a zmarły spełniał warunki do emerytury na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy emerytalnej lub miał przyznaną z urzędu emeryturę na podstawie art. 24a wym. ustawy oraz legitymował się wymaganym

okresem pracy w szczegolnych warunkach lub w szczegolnym charakterze.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS, właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby

ubiegającej się o rentę; jeżeli wniosek dotyczy rownież renty zagranicznej, może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa ZUS

jednostce organizacyjnej realizującej umowy międzynarodowe.

Wniosek o rentę podpisuje osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez zainteresowanego

na piśmie lub ustnie do protokołu.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło na piśmie lub

zostało zgłoszone ustnie do protokołu nie poźniej niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Informacje dotyczące warunkow wymaganych do przyznania renty rodzinnej, w tym zasad uwzględniania okresow ubezpieczenia

za granicą przy ustalaniu prawa i obliczaniu polskich rent, można uzyskać w każdym Oddziale – Inspektoracie ZUS lub na stronach

internetowych ZUS www.zus.pl.

Oświadczenie podpisuje wyłącznie osoba zainteresowana albo opiekun ustanowiony przez sąd.

Więcej informacji:

Ulotka renta rodzinna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.