ZUS RP-1E (archiwalny) Wniosek o emeryturę

Wersja: 02.01.2009 | Pobrań: 2255 | Obowiązuje do: 2013-08-26
5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)

Opis: ZUS RP-1E (archiwalny) Wniosek o emeryturę

Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury musi dostarczyć do ZUS wniosek o emeryturę wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Do wniosku o emeryturę należy dołaczyć: 
- kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych - druk ZUS Rp-6,
- zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe,
- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Polsce - druk ZUS Rp-7.
- jeśli wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie emerytury, mieszka w Polsce i posiada okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, powinien dołączyć formularz unijny - E 207 PL 'Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej' (w Polsce i za granicą).
Dokumentem honorowanym przez ZUS jest również legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków.
 
O emeryturę może wnioskować wyłącznie osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Wniosek o emeryturę należy złożyć w organie rentowym właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały zainteresowanego, bezpośrednio lub w przypadku niektórych wniosków o emeryturę - za pośrednictwem pracodawcy.
 
Pracodawcy (z wyłączeniem zleceniodawców, osób fizycznych zatrudniających pracowników w liczbie mniejszej niż 20) są zobowiązani do przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go - za zgodą pracownika - organowi rentowemu, nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia na emeryturę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39 poz.353 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U.Nr 8, poz.43 ze zm.)

Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. (Dz.U.z 1983r. Nr 118, poz.1112 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.