ZUS RP-15 (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Wersja: 25.04.2013 | Pobrań: 1906 | Obowiązuje do: 2018-11-04
Brak głosów

Opis: ZUS RP-15 (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.
Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku jest możliwe, gdy spełnione są następujące przesłanki:
  1. wnioskodawca jest lub był osobą ubezpieczoną w rozumieniu ustawy lub jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym,
  2. nie spełnia warunków do uzyskania świadczenia w trybie zwykłym wskutek szczególnych okoliczności,
  3. nie może podjąć pracy lub innej działalności objętej ubezpieczeniami społecznymi z uwagi nacałkowitą niezdolność do pracy lub wiek,
  4. nie posiada niezbędnych środków utrzymania.

Warunki określone w w/w przepisie muszą być spełnione łącznie, a niespełnienie nawet jednego z nich wyklucza możliwość przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

Rozpatrzenie wniosku o świadczenie w drodze wyjątku następuje dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez organ rentowy lub sąd, w zakresie ustalenia uprawnień do świadczenia w trybie zwykłym.

  • Wniosek do Prezesa Zakładu o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku może zostać złożony bezpośrednio w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub w Centrali ZUS, bądź za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność m. in. w zakresie doręczania korespondencji.
  • Decyzja Prezesa Zakładu w sprawie świadczenia w drodze wyjątku jest przekazywana - za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność m. in. w zakresie doręczania korespondencji - zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej, pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania/pobytu, adres do korespondencji.

Sprawy o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jeżeli jest to konieczne ze względu na prowadzone postępowanie wyjaśniające, termin załatwienia sprawy może ulec przesunięciu.

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej należy bezwzględnie wypełnić w całości.

W części I należy podać informacje o przerwach w ubezpieczeniu i przyczyny tych przerw. Informacje dotyczą ubezpieczonego ubiegającego się o świadczenie w trybie wyjątku albo osoby zmarłej, po której pozostali członkowie rodziny ubiegają się o rentę rodzinną.
W części II należy przedstawić sytuację materialną ubiegającego się o świadczenie, uzupełniając poszczególne punkty.
W części III należy opisać sytuację materialną ubezpieczonego oraz najbliższych członków rodziny (małżonka, dzieci i innych osób wspólnie zamieszkujących).
W części IV należy przedstawić stan majątkowy dotyczący ubezpieczonego, najbliższych członków rodziny i innych osób wspólnie zamieszkujących. 
Więcej informacji:

Podstawa prawna:

- Art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.