ZUS ERR Inf Informacja do wniosku o rentę rodzinną

Wersja: 4252/22 | Pobrań: 1987 | Obowiązuje od: 2023-01-16
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: ZUS ERR Inf Informacja do wniosku o rentę rodzinną

Wniosek o rentę rodzinną rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały.

Jeśli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta rodzinna miała ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS albo kapitał początkowy, nie musisz składać ponownie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia osoby zmarłej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
  • dokument potwierdzający datę urodzenia oraz datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli jesteś wdową, wdowcem,
  • dokument stwierdzający stan zdrowia, jeżeli przyznanie renty rodzinnej jest uzależnione od niezdolności do pracy,
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole, jeżeli jesteś dzieckiem i ukończyłeś 16 lat,
  • oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka (oświadczenie takie możesz złożyć po wypełnieniu odpowiedniego punktu we wniosku o rentę rodzinną),
  • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej albo porozumienia zawartego między Tobą a mężem – jeśli wraz z Twoim współmałżonkiem byliście po rozwodzie, w separacji lub nie pozostawaliście we wspólności małżeńskiej,
  • oświadczenie o przyczynianiu się zmarłego bezpośrednio przed jego śmiercią do Twojego utrzymania, jeśli jesteś rodzicem (oświadczenie takie możesz złożyć po wypełnieniu odpowiedniego punktu we wniosku o rentę rodzinną).

Instrukcja wypełniania:

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o:

  • rentę rodzinną z ZUS,
  • rentę rodzinną z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

Ustalimy prawo do renty rodzinnej z ZUS i obliczymy jej wysokość. Ustalimy również kapitał początkowy, jeśli nie został zgłoszony wniosek w tej sprawie, a kapitał ma wpływ na wysokość świadczenia jakie przysługiwałoby osobie zmarłej, po której ma być przyznana renta rodzinna.
Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę rodzinną z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym – wypełnij tylko formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym osoba zmarła była ubezpieczona (np. WZO-PL-1 dla USA, PL/MK 10 dla Macedonii, PL-UA 7 dla Ukrainy).
Twój wniosek przekażemy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali prawo do renty rodzinnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.