ZUS ERN-P inf Informacja do wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Wersja: 14.08.2019 | Pobrań: 524 | Obowiązuje od: 2019-06-13
Brak głosów

Opis: ZUS ERN-P inf Informacja do wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Wniosek ten możesz złożyć, jeśli masz przyznaną rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy na okres, który podany został w decyzji ZUS i ubiegasz się o ustalenie prawa do tej renty na dalszy okres.
Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na formularzu OL-9 oraz ewentualnie posiadaną dokumentację medyczną. Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku.
Jeśli po rozpatrzeniu wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy okaże się, że nie została przyznana Ci renta na dalszy okres i Twoje prawo do renty ustało, wówczas po spełnieniu wymaganych warunków możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. 

Otrzymasz świadczenie przedemerytalne, jeśli spełnisz wszystkie te warunki:

  • rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierałeś nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat,
  • do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ukończyłeś co najmniej 55 lat, jeśli jesteś kobietą, albo co najmniej 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,
  • do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy masz staż ubezpieczeniowy (suma okresów składkowych i nieskładkowych) co najmniej 20 lat – jeśli jesteś kobietą albo 25 lat – jeśli jesteś mężczyzną,
  • zarejestrowałeś się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, tj. od następnego dnia po dniu, do którego została przyznana Ci renta.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. 2017 poz. 2148).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.