ZUS ERN-P inf (archiwalny) Informacja do wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Wersja: 4253/22 | Pobrań: 1786 | Obowiązuje od: 2023-01-03 do: 2023-01-02
Brak głosów

Opis: ZUS ERN-P inf (archiwalny) Informacja do wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Wniosek ten możesz złożyć, jeśli masz przyznaną rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy na okres, który podany został w decyzji ZUS i ubiegasz się o ustalenie prawa do tej renty na dalszy okres.
Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na formularzu OL-9 oraz ewentualnie posiadaną dokumentację medyczną. Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku.
Jeśli po rozpatrzeniu wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy okaże się, że nie została przyznana Ci renta na dalszy okres i Twoje prawo do renty ustało, wówczas po spełnieniu wymaganych warunków możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. 

Otrzymasz świadczenie przedemerytalne, jeśli spełnisz wszystkie te warunki:

  • rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierałeś nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat,
  • do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ukończyłeś co najmniej 55 lat, jeśli jesteś kobietą, albo co najmniej 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,
  • do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy masz staż ubezpieczeniowy (suma okresów składkowych i nieskładkowych) co najmniej 20 lat – jeśli jesteś kobietą albo 25 lat – jeśli jesteś mężczyzną,
  • zarejestrowałeś się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, tj. od następnego dnia po dniu, do którego została przyznana Ci renta.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. 2017 poz. 2148).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.