ZRB-Op (archiwalny) Zgłoszenie budowy (robót budowlanych) nie wymagających Decyzji - Pozwolenia na budowę Opole

Wersja: 23.07.2013 | Pobrań: 122
Brak głosów

Opis: ZRB-Op (archiwalny) Zgłoszenie budowy (robót budowlanych) nie wymagających Decyzji - Pozwolenia na budowę Opole

Zgłoszenie powinno zawierać: 

  • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia,
  • oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z wzorem), 
  • w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Termin składania dokumentów:
Nie później niż 30 dni od zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.
Termin załatwienia sprawy:
Termin 30 dni - w okresie tym następuje sprawdzenie zgłoszenia czy jest kompletne  i czy nie należy go uzupełnić o szkice lub rysunki, lub pozwolenia, uzgodnienia czy opinie wymagane odrębnymi przepisami. Przyjęcie zgłoszenia następuje poprzez milczącą zgodę, po 30 dniach od dnia wpływu kompletnego zgłoszenia. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wojewoda nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Więcej informacji:
http://www.bip.opole.uw.gov.pl

Podstawa prawna:

art. 29, 30, 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity - tekst Dz.U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), ), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. z 2010r. Nr 235, poz. 1539)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.