ZoPP Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Wersja: 20.12.2013 | Pobrań: 822
Brak głosów

Opis: ZoPP Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zgłoszenie przestępstwa można dokonać zarówno co do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, jak i publicznego. Zgłoszenie wywiera jednak w obu przypadkach inny skutek. W sytuacji przestępstw ściganych  z oskarżenia publicznego stosuje się zasadę, w myśl której każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. Brak zawiadomienia o przestępstwie ściganym z oskarżenia publicznego karalny jest wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Dotyczą one najcięższych przestępstw,  w których przypadku karalne jest niezawiadomienie o przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego. Do przestępstw tych zalicza się m.in.

  • zabójstwo człowieka;
  • pozbawienie człowieka wolności;
  • przetrzymywanie zakładnika;
  • niektóre przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (w tym sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu ludzi)
  • handel ludźmi;
  • część przestępstw naruszających prawo międzynarodowe
  • część przestępstw dotyczących działań wojennych (np. zaatakowanie w czasie działań zbrojnych miejscowości lub obiektu niechronionego);
  • część przestępstw przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (np. zamach na Prezydenta RP);
  • przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Nie popełnia jednak w powyższych przypadkach przestępstwa ten, kto zaniechał zawiadomienia, mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że organ ścigania wie o przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym. Nie popełnia przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu (przygotowaniu, usiłowaniu) takiego czynu.

Podstawa prawna:

1. Art. 303 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555 ze zm.),
2. Art. 240 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.