ZLP Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (lista płac)

Wersja: 27.09.2019 | Pobrań: 7622 | Obowiązuje od: 2019-01-01
Brak głosów

Opis: ZLP Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (lista płac)

Dotyczy wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2019 r.

Umowa zlecenie jest typową umową zawieraną celem świadczenia określonych czynności. Od umowy o pracę odróżnia ją nie tylko kwestia mniejszego podporządkowania zlecającemu, ale również wysokością składek ZUS, jakie z takiej umowy należy opłacać. Umowa należy bowiem do kategorii, dla której składki chorobowe opłaca się dobrowolnie.

W przypadku umowy zlecenie podatkowe koszty uzyskania przychodów naliczane są w wartości 20% przychodu obniżonego jednak o wartość naliczonych za dany okres składki emerytalną, rentową i chorobową. W przypadku udowodnienia przez podatnika kosztów w wyższej wysokości przysługują koszty faktycznie poniesione, udokumentowane dowodami ich wystąpienia.

Umowy zlecenia, w których jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 200 zł brutto opodatkowane są ryczałtowo, bez rozliczania kosztów podatkowych. W ich przypadku podatek 18% oblicza się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania oraz składki ZUS. Odliczeniu od podatku podlega wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne (w wartości 7,75% podstawy).

Rozliczając umowę zlecenie należy dodatkowo mieć na uwadze kwestię ograniczenia wysokości ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podstawa jest miesięcznie wyższa niż 250% średniego wynagrodzenia składkę liczy się jedynie od tej właśnie wysokości podstawy. Dodatkowo obowiązuje ograniczenie składek emerytalnych i rentowych w przypadku, gdy podstawa ich ustalenia przekracza rocznie wartość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zleceniobiorca może również nie opłacać poszczególnych składek ZUS. Wynikać to może ze zbiegu tytułów ubezpieczenia. W przypadku osób uczących się do 26 roku życia składek nie opłaca się w ogóle. W przypadku zbiegu umowy o pracę i zlecenie u innych pracodawców składki opłaca się jedynie gdy umowa o pracę (służbę, spółdzielczy stosunek pracy) przewiduje wynagrodzenie niższe niż minimalne. W przypadku natomiast wielu umów zlecenie i dzieło składki mogą być opłacane od jednej z nich, kilku lub wszystkich umów (przy czym jedna z nich musi być w wysokości co najmniej wynagrodzenia minimalnego, by pozostałe nie musiały stanowić podstawy ubezpieczeń). W przypadku natomiast umowy o pracę i zlecenie u jednego pracodawcy – zlecenie traktuje się dla celów ubezpieczeń jako element podstawy ze stosunku pracy – stąd wystąpią w jego przypadku wszystkie składki ZUS i zdrowotna.  Łączenie wielu umów zlecenie nie powoduje natomiast pominięcia składki zdrowotnej – tę opłaca się od każdej z umów niezależnie.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2013, poz. 1442),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.