ZAW-K (4) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Wersja: (4) | Pobrań: 945 | Obowiązuje od: 2019-07-26
Brak głosów

Opis: ZAW-K (4) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Formularz wypełnia organ podatkowy, podając nazwę oraz adres organu podatkowego, dane kontrolowanego (nazwę pełną/nazwisko, pierwsze imię; identyfikator podatkowy NIP lub PESEL oraz adres siedziby/zamieszkania).
W części B  zawiadomienia urząd podaje zakres kontroli, rodzaj podatku oraz okres, który jest objęty kontrolą.

Zgodnie z art. 81b § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a ustawy – Ordynacja podatkowa uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  • ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej – w zakresie objętym kontrolą;
  • przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej.

Korekta złożona w czasie trwania kontroli podatkowej nie wywołuje skutków prawnych.
Organ podatkowy zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności (art. 81b § 2).

Części E nie wypełnia się w przypadku sporządzenia zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego.
Niewypełnienie poz. 21 i poz. 25 oznacza brak zgody na wszczęcie kontroli lub niezłożenie wniosku o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zgodnie z art. 282b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U. 2019 poz. 1380).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.