WZIN-ZG Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Zielona Góra

Wersja: 1.02.2013 | Pobrań: 454
Brak głosów

Opis: WZIN-ZG Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Zielona Góra

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek złożony osobiście przez osobę ubiegającą się o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem powodów zmiany.
 • dowód osobisty
 • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa
 • odpisy zupełne aktów urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

 • w 90% przypadków decyzja o zmianie nazwiska albo o zmianie imienia jest wydawana w terminie do 3. dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku,
 • miesiąc zgodnie z prawem. 

Opłaty:

zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • wydanie decyzji o zmianie nazwiska lub imienia osobom, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób. 

Opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł za decyzję o zmianie nazwiska lub imienia, 

Dodatkowe informacje

Zmianę nazwiska albo o zmianę imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, 

w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nie licującego z godnością człowieka;
 • na imię lub nazwisko używane;
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. 

Kierownik USC nie wyraża zgody na zmianę nazwiska w przypadku ubiegania się o nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury lub nauki, działalności politycznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku, 

Kierownik USC w Zielonej Górze rozpatruje wnioski o zmianę nazwiska albo zmianę imienia osób zameldowanych na pobyt stały w Zielonej Górze, w gminie Zielona Góra i w gminie Świdnica, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa się za pośrednictwem konsulatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska korespondencyjnie lub przez pełnomocnika, 

jeżeli podpis wnioskodawcy na pisemnym wniosku zostanie poświadczony notarialnie.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci, jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić pisemną zgodę, chyba że nie żyje, nie jest znany albo jest pozbawiony 

władzy rodzicielskiej. Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.

http://bip.zielonagora.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071- tekst
jednolity z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.