WZIN-T Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Toruń

Wersja: 28.08.2013 | Pobrań: 298
Brak głosów

Opis: WZIN-T Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Toruń

Dokumenty od Wnioskodawcy:

  • Wniosek z uzasadnieniem (składa się Kierownikowi USC właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem Konsula RP, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość)
  • Odpisy aktów stanu cywilnego (odpowiednio; odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa, odpisy zupełne aktów urodzeń małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci (do wniosku nie dołącza się odpisów akt stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w USC, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska (imienia)
  • Inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska (imienia)  
  • Powiadomienie lub zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, jeżeli dokument tożsamości wnioskodawcy nie zawiera tego numeru. 

Opłata skarbowa:                  

  • 37 zł.  od wydanej decyzji o zmianie imienia  lub nazwiska

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc.
Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Wniosek składa się osobiście.
Dopuszczalne jest złożenie wniosku bez zachowania wskazanej formy, pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.  
http://www.bip.torun.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1282 )
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 )

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.