WZIN-G Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Gdańsk

Wersja: 11.12.2012 | Pobrań: 315
Brak głosów

Opis: WZIN-G Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Gdańsk

Wymagane dokumenty:

Podanie, które powinno zawierać:

 • dane osoby, której zmiana dotyczy tj:
 • imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • adres zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały (w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące),
 • numer PESEL,
 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • uzasadnienie.

do wniosku o zmianę nazwiska należy dołączyć:

 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska ankieta personalna.

do wniosku o zmianę imienia należy dołączyć:

 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia,
 • ankieta personalna,

Uwaga ! do wniosku nie dołącza się aktów stanu cywilnego jeśli zostały one sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę imienia bądź nazwiska.
Wnoszący odbiera decyzję osobiście w uzgodnionym uprzednio terminie.
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa w wysokości:
37,00 zł za decyzję zmiany nazwiska bądź imienia.
Termin i sposób załatwiania:
Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Termin załatwienia sprawy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego wynosi 1 miesiąc.
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydzial Spraw Obywatelskich
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 374
tel. 58 323 63 74
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Urząd Stanu Cywilnego
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 374
tel. 58 323 63 74
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
http://www.gdansk.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008r.o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U z 2008 r. Nr 220, poz. 1414).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.